Спілка дитячих та юнацьких організацій м. Києва
спок: статут Спілки

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ СТАТУС

1.1. Спілка дитячих та юнацьких організацій "СПОК" (далі Спілка) – громадська організація, що об'єднує на основі добровільності, згоди, спільної Мети, Принципів та Методу дитячі, молодіжні організації та їх членів віком з 7 років.

1.2. Назва Спілки – Спілка дитячих та юнацьких організацій "СПОК", де "СПОК" – це перші літери гасла Спілки: "Самостійність, Порядність, Оптимізм, Кмітливість". Девіз Спілки: "За правду, добро, красу!".

1.3. Юридична адреса Спілки: м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44. Спілка має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію м. Києва.

1.4. З моменту державної реєстрації Спілка має статус юридичної особи, веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням. Спілка може мати символіку та прапор, зразки яких затверджуються Радою Організації і реєструються відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Спілка об'єднує дитячі та молодіжні громадські організації у місті Києві, які легалізовані у встановленому законом порядку та можуть існувати як юридичні особи.

1.6. Спілка для виконання статутних завдань проводить навчальну, видавничу, оздоровчу та іншу діяльність для своїх членів, згідно чинного законодавства, спрямовану на досягнення Мети Спілки.

1.7. Пріоритетними напрямками діяльності Спілки є: сприяння оздоровленню дітей та молоді, організації та проведенню навчальних семінарів для дітей та молоді, організації змістовного дозвілля, залученню дітей до соціально-корисної діяльності.

1.8. Спілка турбується про соціальну, фінансову підтримку дитячих, молодіжних організацій та їх членів державними, громадськими організаціями та установами. Спілка забезпечує координацію та взаємодію дитячих, молодіжних організацій один з одним та з іншими соціальними інститутами, сприяє виконанню Мети, Завдань та напрямків діяльності організацій, що є її членами.

1.9. Спілка має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

1.10. Спілка для реалізації Мети своєї діяльності може створювати свої госпрозрахункові структури, мати власну матеріальну базу: землю, споруди, будинки, транспортні засоби та інше майно, утримувати штати працівників.

1.11. Втручання державних органів у діяльність Організації, як і втручання Організації у діяльність державних органів - не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

1.12. Спілка діє згідно Конституції України, Законів України "Про об'єднання громадян", "Про дитячі та молодіжні громадські організації", чинного законодавства та цього Статуту.

1.13. Якщо одне з положень цього Статуту рішенням компетентного органу буде визнано недійсним, то таке рішення не розповсюджується на решту положень. Недійсне положення замінюється положенням, що допускається у правовому відношенні і близьким за змістом до замінюваного.

РОЗДІЛ 2. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОД ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ ДИТЯЧИХ ТА ЮНАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ "СПОК"

2.1. Спілка – це добровільний, неполітичній, виховний рух, відкритий для всіх молодих людей, незалежно від їх походження, расової та національної належності чи віросповідання, що діє у відповідності до прийнятих Мети, Принципів та Методу.

2.2. Мета Спілки - сприяння розвитку молодих людей для досягнення ними повного інтелектуального, громадського та духовного потенціалу як особистостей, як громадян України, як членів місцевих, національних та міжнародних співтовариств, здійснення діяльності спрямованої на задоволення та захист їх прав, свобод та творчих здібностей.

2.3. Спілка організує свою діяльність на таких Принципах:
- відданість вищим духовним цінностям світу, повага гідності інших, гармонія з оточуючим природним середовищем;
- громадська активність: участь у громадсько-корисній праці, сприяння розвитку взаєморозуміння та співробітництва, соціальна допомога, забезпечення миру;
- особиста відповідальність: розвиток особистої відповідальності за свій духовний, інтелектуальний, фізичний розвиток.

2.4. Всі члени організації мають бути вірними Обіцянці та Законам Спілки. Організації, що входять до Спілки, можуть мати інший текст Обіцянки та Закону, що погоджені з Радою Спілки.
2.4.1. Текст Обіцянки та Закону Спілки приймаються за додатковим регламентом.

2.5. Завдання діяльності Спілки – це система прогресивного самовиховання за допомогою:
- Обіцянки та Закону;
- навчання через діло;
- членства в малих групах (загін, патруль), що передбачає прогресивний розвиток, прийняття особистої відповідальності та підготовку під керівництвом дорослих;
- самоконтролю, направленого на розвиток характеру та набуття знань, впевненості в собі, надійності, здатності як до співробітництва, так і до лідерства;
- прогресивних та стимулюючих програм, різноманітних заходів, що будуються на зацікавленості членів, включаючи ігри, корисні навички та служіння суспільству.

2.6. Спілка не може займатися ніякою комерційною діяльністю.

РОЗДІЛ 3. ЧЛЕНИ СПІЛКИ. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО СПІЛКИ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СІПЛКИ.

3.1. Членство в Спілці є добровільним. Членами спілки може бути дитяча або молодіжна громадська організація, яка усвідомлює необхідність своєї участі у діяльності Спілки, визнає та виконує її Статут. До Спілки можуть входити почесні члени.

3.2. Кожний член Спілки може вільно увійти до Спілки та вільно вийти з неї. Повноваженнями щодо визнання членства наділена Рада Спілки.
3.2.1. Організація, що вирішила вступити до Спілки, подає заяву, рішення керівного органу та матеріали, що підтверджують її діяльність, до Ради Спілки. Рада Спілки має протягом місяця зробити висновки щодо відповідності діяльності організації Статуту Спілки та прийняти відповідне рішення.
3.2.2. Рішення про прийом до Спілки приймається не менше, ніж двома, третинами голосів членів Ради Спілки.
3.2.3. Рада Спілки затверджує єдиний зразок квитка члена Спілки дитячих та юнацьких організацій, порядок видачі членських квитків та порядок обліку членів організації. Видача членських квитків єдиного зразка провадиться на підставі рішення Ради про прийом до Спілки.
3.2.4. Член Спілки може бути виключений з неї за вчинення дій несумісних з перебуванням в організації, за грубі порушення Статуту організації.
3.2.5. Рішення про виключення приймається Радою Спілки, більшістю у 2/3 голосів членів Ради.

3.3. Права та обов'язки членів Спілки.
3.3.1. Всі члени Спілки мають право:
- на представництво та захист своїх інтересів з боку Спілки;
- на участь у виборах, роботі та представництво своїх членів в органах самоврядування Спілки;
- висловлювати свою думку з будь-якого питання діяльності Спілки;
- приймати участь у розробці спільних програм діяльності та їх реалізації;
- користуватися на рівних правах з іншими первинними організаціями спільним майном;
- використовувати символіку та атрибути Спілки.
3.3.2. Кожен член Спілки зобов'язаний:
- дотримуватись Статуту і виконувати рішення органів управління Спілки;
- турбуватися про поповнення рядів Спілки новими членами;
- вільно приймати всіх, хто згоден діяти в організації відповідно до Мети, Принципів та Завдань Спілки;
- турбуватися про створення, збереження та примноження матеріальної бази Спілки;
- захищати інтереси Спілки на всіх рівнях і турбуватись про зміцнення авторитету Спілки;
- брати участь у діяльності Спілки;
- прийняти на себе додаткових зобов'язань по відношенню до Спілки та інших організацій-членів Спілки.

3.4. Кожна організація чи об'єднання організацій відповідальні за виконання вимог Статуту.

3.5. Членство організацій або об'єднань у Спілці передбачає:
а) прийняття та послідовне виконання Мети, Принципів та Завдань, викладених у цьому Статуті;
б) відкритий прийом всіх, хто згоден виконувати Статут відповідно до Мети, Принципів та Завдань Спілки;
в) збереження організації як незалежного, неполітичного, добровільного руху;
г) реєстрацію виконавчим комітетом Спілки;
д) сплату членських внесків.

3.6. Рада Спілки може припинити членство будь-якої організації, яка, на її думку, не виконує вимоги цього Статуту, та заслухати пояснення цієї організації відповідно до своїх повноважень.

3.7. Кожний член може вийти із Спілки, повідомивши про це у письмовій заяві на ім'я Голови Ради, до заяви обов'язково додається рішення керівного органу організації. Вихід організації набуває чинність протягом місяця після подання заяви за умови, що організація-член виконала всі зобов'язання, що виходять з її членства.

3.8. Організація, що з якоїсь причини припинила своє членство, позбувається прав члена Спілки, прав на використання емблем та інших матеріалів, що асоціюють зі Спілкою.

3.9. Члени Спілки самостійно визначають форму і структуру побудови своєї організації, свої ритуали, традиції, звичаї, символи та атрибути, порядок поповнення своєї організації.

3.10. Члени Спілки діють на основі цього Статуту або на основі власного Статуту, що не суперечить Статуту Спілки. Організація-член Спілки погоджує власний Статут з Радою Спілки.

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СПІЛКИ.

4.1. Структуру Спілки складають: центральні, постійно діючі органи управління і осередки Спілки, що знаходяться в районах міста Києва.
Основу Спілки складають дитячі та молодіжні організації (надалі – патрулі), в які входять діти та їх дорослі друзі, об'єднані спільністю інтересів, турботою один до одного та до оточуючих.

4.2. Патруль – це об'єднання дітей та їх дорослих друзів чисельністю від 5 до 15 осіб.

4.3. Функції, порядок діяльності Патрулів визначаються Положенням, яке затверджується Конференцією Спілки.

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ.

5.1. Статутними органами Спілки є:
- конференція, що включає представників всіх організацій-членів;
- Рада Спілки та Голова Ради Спілки;
- Виконавчий комітет Спілки;
- Ревізійна комісія Ради Спілки.

5.2. Конференція.
5.2.1. Конференція є вищим керівним органом Спілки дитячих та юнацьких організацій м. Києва "СПОК". Вона складається з представників усіх організацій-членів.
5.2.2. Кожна організація-член Спілки представляє рівну кількість делегатів.
5.2.3. Кількість делегатів від кожної організації-члена визначає Рада Спілки в залежності від умов проведення конференції.
5.2.4. Конференція виконує такі функції:
- формує загальну політику діяльності Спілки;
- визначає напрямки діяльності Спілки відповідно до її Мети, Принципів та Методів;
- реалізує право власності на майно та кошти Спілки;
- обирає Раду Спілки та її Голову відповідно до окремого регламенту;
- аналізує діяльність Спілки, організацій-членів. Ради Спілки та Голови Ради відповідно до Мети, Принципів та Методів;
- приймає рішення про припинення діяльності Спілки;
- приймає Статут Спілки, зміни та доповнення до нього, приймає додаткові регламенти діяльності Спілки.
5.2.5. Рішення на конференції приймається більшістю голосів.
5.2.6. В окремих випадках в період між конференціями Рада Спілки може проводити опитування організацій-членів, при цьому рішення буде прийматись у тому ж порядку – за більшістю голосів.
5.2.7. Конференція скликається один раз у три роки в час і місці, визначені Радою Спілки.
5.2.8. Дострокове скликання конференції може пройти за ініціативою не менше однієї третини організацій-членів.
5.2.9. Присутність представників половини організацій-членів становить кворум.
5.2.10. Конференція приймає власний регламент проведення та додаткові регламенти діяльності Спілки.

5.3. Рада Спілки.
5.3.1. Рада Спілки є виконавчим органом конференції. Члени Ради виражають інтереси Спілки в цілому, і не вважають себе, а також не можуть вважатись кимось як представники якоїсь організації-члена.
5.3.2. Рада Спілки складається з таких членів:
- по рівній кількості представників від організації-члена Спілки, висунутих на зборах організації-члена;
- Голови Ради Спілки, обраного конференцією;
- заступників Голови, призначених Радою Спілки.

5.4. Функції Ради Спілки:
5.4.1. Діє у період між скликаннями Конференції, виконує її рішення та рекомендації.
5.4.2. Сприяє розвитку дитячого та юнацького руху шляхом сприяння організації навчальних курсів, спільних заходів, інформаційно-методичного забезпечення.
5.4.3. Надає допомогу своїм членам у виконанні Мети, Принципів та Методів дитячого руху.
5.4.4. Аналізує діяльність організацій, що. подали заяву про прийом до членів Спілки, приймає рішення про прийом організацій до Спілки.
5.4.5. Тимчасово припиняє членство у Спілці, приймає рішення про виключення членів із Спілки.
5.4.6. Готує порядок і процедуру проведення конференції, розглядає пропозиції організацій-членів.
5.4.7. Призначає Голову Ради та його заступників в період між конференціями, контролює роботу виконкому, затверджує бюджет Спілки, Виконкому Спілки.
5.4.8. Бере на себе відповідальність за збір додаткових фондів.
5.4.9. Погоджує Статути та інші документи, що визначають діяльність організацій-членів.
5.4.10. Надає допомогу організаціям, що сприяє розвитку дитячого громадського руху.
5.4.11. Приймає рішення про нагородження за роботу у дитячому громадському русі.
5.4.12. Виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та додаткових регламентів.
5.4.13. Кожен член Ради має один голос. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів Ради.
5.4.14. Рада збирається на засідання не менше двох разів на рік.
5.4.15. Присутність двох третин членів Ради складає кворум.
5.4.16. Голова Ради, або його заступник веде засідання Ради.
5.4.17. Рада приймає власний регламент діяльності, затверджує додаткові регламенти діяльності Спілки.

5.5. Виконавчий комітет.
5.5.1. Виконавчий комітет є секретаріатом Спілки. Він складається з Голови, його заступників та штату виконавчого комітету, який затверджує Рада Спілки.
5.5.2. Виконавчий комітет виконує такі функції:
- допомагає конференції, Раді у виконанні функцій, здійснює підготовку всіх заходів та забезпечує виконання прийнятих рішень;
- надає необхідні послуги, членам Спілки, з метою розвитку дитячого руху, такі як: підготовка документів, пошукова та методична робота, навчання кадрів, розробка програм діяльності, забезпечення зв'язку з громадськістю та пресою, публікації;
- підтримує зв'язки з організаціями-членами Спілки та допомагає організаціям у розвитку дитячого руху;
- допомагає розвитку дитячого руху там, де його не існує, та допомагає організаціям, що не є членами, досягнути необхідного рівня для вступу до Спілки;
- розглядає прохання організацій про допомогу та інші звернення;
- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та додаткових регламентів.

5.6. Голова Ради Спілки:
- без доручення діє від імені організації;
- керує роботою виконкому;
- призначає, контролює та звільнює штатних працівників виконкому;
- представляє юридичні та інші інтереси Спілки;
- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту, додаткових регламентів, а також тих функцій, які Рада може делегувати йому.

5.7. Ревізійна комісія в складі трьох членів обирається та переобирається на засіданні Конференції Спілки.
5.7.1. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, які займають будь-які посади у керівних органах Спілки та посадовими особами господарських структур Спілки. Голова і члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.
5.7.2. Ревізійна комісія:
- обирає з свого складу голову Ревізійної комісії;
- здійснює контроль за додержанням усіма керівними органами Спілки рішень Зборів, вимог цього Статуту, та норм діючого законодавства;
- проводить не рідше одного разу на рік планові ревізії, а про наслідки перевірок звітує перед Конференцією Спілки для вжиття відповідних заходів реагування;
- контролює правильність проведення фінансових і майнових операцій всіма членами Спілки.

РОЗДІЛ 6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА СПІЛКИ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ.

6.1. Спілка є неприбутковою організацією.

6.2. Спілка може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.3. Спілка набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй членами організації, державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.3. Спілка, створені нею госпрозрахункові підприємства, установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.4. Спілка у встановленому порядку звітує про свою діяльність перед організаціями-членами Спілки та державними установами.

6.5. Контроль за використанням коштів Спілки дитячих та юнацьких організацій покладається на Ревізійну Комісію, що діє згідно додаткового регламенту.

6.6. Голова Ради Спілки є розпорядником фінансів, проводить їх згідно бюджету, затвердженому Радою, та звітується перед Радою та конференцією про їх використання.

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ СПІЛКИ.

7.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються конференцією, про що протягом 5 днів Спілка повідомляє реєструючий орган.

РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ ТА ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ.

8.1. Припинення діяльності Спілки проводиться шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація здійснюється за рішенням конференції, згідно чинного законодавства. При реорганізації Спілки вся сукупність прав та обов'язків переходить до її правонаступника.

8.3. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Спілки приймається Конференцією кваліфікованою більшістю голосів – 3/4 від загальної кількості делегатів Конференції.

8.4. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Конференції, на підставі рішення суду у інших випадках передбачених чинним законодавством України.

8.5. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється за рішенням органу, що прийняв рішення про ліквідацію. Грошові кошти та майно Спілки після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Спілки, виконанням зобов'язань перед кредиторами та третіми особами використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках передбачених чинним законодавством за рішенням суду може бути спрямоване в доход держави. Не допускається перерозподіл майна між членами Спілки.
Майно, передане Організації в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

8.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Організації.

8.7. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену Організації, а також третім особам у відповідності з чинним законодавством України.
Усі суперечки, що виникають при розподілі майна вирішуються згідно чинного законодавства.

8.8. Ліквідація Спілки вважається завершеною, а Спілка такою, що припинила свою діяльність з моменту запису про це в державному реєстрі.

новини | організації | основи скаутингу | Велика Гра | мапа сайту | зворотній зв'язок
© Спілка дитячих та юнацьких організацій м. Києва "СПОК", 2008-2023.
При поддержке: Активный отдых

Приєднуйся до скаутського руху!
Приєднуйся до скаутського руху!
Приєднуйся до скаутського руху!
Приєднуйся до скаутського руху!
Приєднуйся до скаутського руху!